بيمارستان پيامبران
كد كاربر
كلمه عبور
جهت بيماران سرپايي در كد كاربر كد پذيرش و دركلمه عبور كد ملي را وارد كنيد
جهت بيماران بستري در كد كاربر شماره پرونده و در كلمه عبور شماره سريال را وارد كنيد
شركت طراح داده پيشرو